down right right lyd

Dialektsamlingen

Dialekter er talesprogsformer – eller sprogvarianter, som forbindes med et bestemt sted eller en bestemt gruppe af mennesker. Der findes mange forskellige dialekter i Danmark, men der kan ikke gives et præcist tal for, hvor mange der findes, da det afhænger af, hvilke kriterier man bruger.

Når man inddeler de traditionelle danske dialekter, skelner man overordnet mellem jysk, ømål og bornholmsk. Flere af de gamle, traditionelle dialekter er væk, og der er gennem 1900-tallet sket det, man kalder en dialektudtynding.

Dialekt-samlingen er baseret på interviews, hvoraf de fleste er optaget i 1970’erne og 1980’erne. De, der taler i optagelserne, er født omkring århundredeskiftet 1900. De interviewede mænd og kvinder fortæller på deres dialekt om vidt forskellige emner – det kan være om deres barndom og familielivet generelt, om dagligdagens sysler på landet, eller om enkelte oplevelser og særlige begivenheder der har prentet sig i deres hukommelse.

Dialektsamlingen omfatter 1.300 lydoptagelser.

The Dialect Collection

Dialects are variants of spoken language, each connected to a special geographical location or a certain group of people. There are many different dialects in Denmark, but it is not possible to give an exact number of dialects. The counting depends of which criteria are used.

The traditional Danish dialects can be divided according to their location in either Jutland, on the islands or on Bornholm. Many of the old, traditional dialects have now disappeared, and there has been a reduction in the number of dialects throughout the 20th century.

The Dialect Collection is based on interviews, mostly recorded during the 1970s and 1980s. The people speaking on the recordings were born around the turn of the century 1900. The men and women are speaking in their own dialect, relating a variety of subjects – from childhood and family life to everyday occupation in the countryside or specific experiences and special events imprinted on their minds.

The Dialect Collection encompasses 1,300 sound recordings.